ბაჩო ახალაიას სსსკ–ის 143 მუხლითაც („თავისუფლების უკანონო აღკვეთა“) ედავებიან

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 333–ე მუხლის გარდა, რაც თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს, ბაჩო ახალაიას ბრალდებად ოფიციალურად წაუყენეს ასევე 143–ე მუხლი: „თავისუფლების უკანონო აღკვეთა“.

ახალაიას ადვოკატმა იოსებ ჯანაშიამ განმარტა, რომ საქმე ეხება ერთ-ერთ რესტორანში მომხდარ ინციდენტს. ადვოკატი დეტალებს არ აკონკრეტებს, თუმცა აცხადებს, რომ ბაჩო ახალაია ბრალს არ აღიარებს.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი,

მუხლი 143: თავისუფლების უკანონო აღკვეთა

1. თავისუფლების უკანონო აღკვეთა,-

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი:

ა) დაზარალებულის საზღვარგარეთ გაყვანით;

ბ)უცხოეთის ოფიციალური წარმომადგენლის ან საერთაშორისო

სამართლებრივ დაცვას დაქვემდებარებულის მიმართ;

გ) სხვა დანაშაულის დაფარვის ან მისი ჩადენის გაადვილების მიზნით,-

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე.

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი:

ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ;

ბ) არაერთგზის;

გ) ორი ან მეტი პირის მიმართ;

დ) დამნაშავისათვის წინასწარი შეცნობით ორსული ქალის, არასრულწლოვნის ან უმწეო

მდგომარეობაში მყოფის მიმართ;

ე) სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის საშიში ძალადობით ანდა ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით,-

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ათ წლამდე.

4. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება:

ა) ჩადენილი ორგანიზებული ჯგუფის მიერ;

ბ) რამაც გამოიწვია დაზარალებულის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი,-

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით რვიდან თორმეტ წლამდე.“.

კომენტარი