სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

რატომ ჩადის პუტინი სომხეთში - "რუსეთმა პრიორიტეტები შეცვალა - კრემლი ადრე ფაშინიანის ზარებსაც არც პასუხობდა, ახლა მათი პრეზიდენტი თავად გვსტუმრობს"

ხვალ, 23 ნო­ემ­ბერს, რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტი ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნი, სომ­ხეთ­ში ОДКБ (კო­ლექ­ტი­უ­რი უსაფრ­თხო­ე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცია) სა­მიტს და­ეს­წრე­ბა და სომ­ხე­თის პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს ნი­კოლ ფა­ში­ნი­ანს შეხ­ვდე­ბა... პა­რა­ლე­ლუ­რად ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბის ნა­წი­ლი ქა­ლა­ქის მთა­ვარ მო­ე­დან­ზე ან­ტი­რუ­სუ­ლი დე­მონ­სტრა­ცი­ე­ბის­თვის ემ­ზა­დე­ბა. ად­გი­ლობ­რი­ვი მე­დი­ის ცნო­ბით, 23 ნო­ემ­ბერს ერე­ვან­ში გა­მარ­თულ კო­ლექ­ტი­უ­რი უსაფრ­თხო­ე­ბის ფარ­გლებ­ში გა­მარ­თულ სხდო­მას პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრი ნი­კოლ ფა­ში­ნი­ა­ნი უხელ­მძღვა­ნე­ლებს, სა­დაც მხა­რე­ე­ბი სა­ერ­თა­შო­რი­სო და რე­გი­ო­ნუ­ლი უსაფრ­თხო­ე­ბის აქ­ტუ­ა­ლურ სა­კი­თხებ­ზე შე­დე­გებ­ზე იმ­სჯე­ლე­ბენ. პუ­ტი­ნის ერე­ვან­ში ვი­ზიტს ეხ­მა­უ­რე­ბა რუ­სუ­ლი მე­დი­აც. mosregtoday.ru-თან სა­უ­ბარ­ში, პო­ლი­ტო­ლო­გი ალექ­სან­დრ ფე­რენ­ჯი­ე­ვი ამ­ბობს, რომ პუ­ტი­ნის სომ­ხეთ­ში ვი­ზი­ტი სამ­ხრეთ კავ­კა­სი­ის რე­გი­ო­ნის სა­კი­თხის წა­მო­წე­ვა­სა და მთი­ა­ნი ყა­რა­ბა­ღის თე­მას ეხე­ბა. "უნდა გვახ­სოვ­დეს, რომ ერთ მხა­რეს ჩვე­ნი მო­კავ­ში­რე სომ­ხე­თი და მის პი­რის­პირ აზერ­ბა­ი­ჯა­ნია, რო­მე­ლიც ასე­ვე ჩვე­ნი მო­კავ­ში­რეა. მოს­კოვ­სა და ბა­ქოს შო­რის ხელი მო­ე­წე­რა ორ­მხრი­ვი პარტნი­ო­რო­ბის დეკ­ლა­რა­ცი­ას. ამი­ტომ რუ­სეთს, აქ არ შე­უძ­ლია ცალ­სა­ხად, სომ­ხე­თის მხა­რი და­უ­ჭი­როს, რა­საც ამ­ბობს კი­დეც პუ­ტი­ნი. თუმ­ცა ჩვენ უნდა ვი­მუ­შა­ოთ იმის­თვის, რომ ორი მე­ზო­ბე­ლი ქვე­ყა­ნა მშვი­დო­ბა­ზე შე­თან­ხმდეს და ასე­ვე მშვი­დო­ბი­ა­ნად უნდა და­ად­გი­ნონ სა­ზღვა­რი. კავ­კა­სი­ა­ში მშვი­დო­ბი­სა და უსაფრ­თხო­ე­ბის და­სამ­ყა­რებ­ლად რუ­სე­თი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი და ეკო­ნო­მი­კუ­რი გზე­ბით მუ­შა­ობს. თუმ­ცა, ამ შემ­თხვე­ვა­ში ჩვენ ვსა­უბ­რობთ, სატ­რან­სპორ­ტო დე­რეფ­ნის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, რაც სომ­ხეთ­სა და აზერ­ბა­ი­ჯანს შო­რის ეკო­ნო­მი­კურ სა­კი­თხებ­ში და­ამ­ხო­ბი­ნათ და გან­ვი­თა­რე­ბას შე­უ­წყობს ხელს. თუმ­ცა ვიცი, რომ კომ­პრო­მი­სის მიღ­წე­ვა რთუ­ლი იქ­ნე­ბა" - ამ­ბობს პე­რენ­ჯი­ე­ვი. მი­სი­ვე თქმით, სომ­ხეთ­მა უნდა აღი­ა­როს, რომ მთი­ა­ნი ყა­რა­ბა­ღი ეკუთ­ვნის აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის ტე­რი­ტო­რი­ას, აზერ­ბა­ი­ჯან­მა კი, თა­ვის მხრივ, უნდა აღი­ა­როს, რომ ეს არის ად­გი­ლობ­რი­ვი თვით­მმარ­თვე­ლო­ბი­სა და სა­კუ­თა­რი ძა­ლო­ვა­ნი სტრუქ­ტუ­რე­ბის დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რი ტე­რი­ტო­რია. სო­მე­ხი პო­ლი­ტო­ლო­გე­ბი­სა და ანა­ლი­ტი­კო­სე­ბის მო­საზ­რე­ბით, კო­ლექ­ტი­უ­რი უსაფრ­თხო­ე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სა­მი­ტი არა­სა­ო­მარ ვი­თა­რე­ბა­ში რომ ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი­ყო, პუ­ტი­ნი ერე­ვან­ში ვი­ზი­ტით თავს არ შე­ი­წუ­ხებ­და, მით უფრო, რომ შე­საძ­ლოა, ამას აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა გა­მო­ეწ­ვია. ანა­ლი­ტი­კო­სე­ბის თქმით, ახლა რუ­სე­თი სხვა მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია, პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი შე­იც­ვა­ლა. თუ 2020 წლის ყა­რა­ბა­ღის მე­ო­რე ომის დროს, სომ­ხე­თი უშე­დე­გოდ ცდი­ლობ­და მის­თვის სტრა­ტე­გი­უ­ლი მო­კავ­ში­რე­ო­ბის არსი შე­ეხ­სე­ნე­ბი­ნა, პა­სუ­ხად კი, კრემ­ლი ფა­ში­ნი­ა­ნის ზა­რებს არც პა­სუ­ხობ­და, ახლა რუ­სე­თი მო­კავ­ში­რე­ებს ეძებს და სომ­ხეთს თა­ვად სტუმ­რობს. მა­თი­ვე თქმით, შე­საძ­ლოა, რუ­სეთ­ში იმე­დი აქვთ, რომ სომ­ხეთ­ში და­წყე­ბუ­ლი ან­ტი­რუ­სუ­ლი გან­წყო­ბე­ბი და­ბა­ლანსდე­ბა, რაც უკვე შე­უძ­ლე­ბე­ლია. მით უფრო, რომ პუ­ტი­ნის ვი­ზი­ტი ყვე­ლა­ნა­ი­რად დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლია და არც ყა­რა­ბაღ­ში შექ­მნილ ვი­თა­რე­ბა­ზე აი­სა­ხე­ბა. ად­გი­ლობ­რი­ვი პო­ლი­ტო­ლო­გის, რუ­ბენ მეჰ­რა­ბი­ა­ნის მო­საზ­რე­ბით, სო­მე­ხი ხალ­ხის პა­სუ­ხი პუ­ტი­ნის ერე­ვან­ში ვი­ზიტ­ზე უნდა იყოს ძა­ლი­ან მკა­ფიო და მოკ­ლე "23 ნო­ემ­ბერს, 13:00 სა­ათ­ზე, ერე­ვან­ში, თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მო­ე­დან­ზე, მთე­ლი სომ­ხე­თი უნდა გა­მო­ვი­დეს სომ­ხე­თის ОДКБ -დან გა­მოს­ვლის მო­თხოვ­ნით..." - წერს პო­ლი­ტო­ლო­გი სო­ცი­ა­ლუ­რი ქსე­ლის თა­ვის გვერ­დზე. "აზერ­ბა­ი­ჯა­ნუ­ლი მხა­რის მიერ სრო­ლე­ბი არ წყდე­ბა და ის, ყო­ველ­დღე, მეტ­რო­ბით მო­ი­წევს ყა­რა­ბა­ღის ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის­კენ, ჩვენ ვე­რა­ფერს ვა­კე­თებთ, რუ­სე­თის­გან კი, მწვა­ნე შუქი ან­თე­ბუ­ლია. შეხ­ვედ­რა­ზე, სომ­ხე­თის­თვის დახ­მა­რე­ბის გა­წე­ვის ერ­თობ­ლი­ვი ხედ­ვე­ბი უნდა გა­ნი­ხი­ლონ, ასე­ვე, იგეგ­მე­ბა კო­ლექ­ტი­უ­რი უსაფრ­თხო­ე­ბის საბ­ჭოს დეკ­ლა­რა­ცია, მაგ­რამ ეს ყვე­ლა­ფე­რი არის შეხ­ვედ­რა შეხ­ვედ­რის­თვის - ამ დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში დაგ­რო­ვილ პრობ­ლე­მებს ახა­ლი სა­კი­თხე­ბი და­ე­მა­ტე­ბა... რუ­სე­თის მთა­ვა­რი პრინ­ცი­პი ხომ უც­ვლე­ლია - გა­ყი­ნოს და გა­წე­ლოს პრობ­ლე­მე­ბი მისი გავ­ლე­ნის სფე­რო­ებ­ში და ასე შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს მათ­ზე გავ­ლე­ნა. ვი­ცით ეს, ვნა­ხეთ, სა­კუ­თარ ტყავ­ზე ვიწ­ვნი­ეთ და აღა გვინ­და, არც რუ­სე­თის ვი­თომ შემ­რი­გებ­ლუ­რი, გა­იძ­ვე­რუ­ლი პო­ლი­ტი­კა, არც პუ­ტი­ნის მა­ტყუ­ა­რა პიარ-სვლე­ბი. 30 წე­ლია ამას ვუ­ყუ­რებთ და ჩვე­ნი ქვეყ­ნის სა­სი­კე­თოდ არა­ფე­რი იც­ვლე­ბა. რო­გორც ირ­კვე­ვა, არც რუ­სე­თის სა­სი­კე­თოდ იც­ვლე­ბა რამე, იქაც ცალ­კე­უ­ლი კო­რუმ­პი­რე­ბუ­ლი ჩი­ნოვ­ნი­კე­ბი ხე­ი­რო­ბენ, ისე, რო­გორც სომ­ხეთ­ში" - მი­აჩ­ნია ად­გი­ლობ­რივ სა­მო­ქა­ლა­ქო აქ­ტი­ვის­ტის, გორ არ­მა­თუ­ნი. არ­სე­ბუ­ლი ცნო­ბე­ბით, ფრან­კო­ფო­ნი­ის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის მე-18 სა­მი­ტის ფარ­გლებ­ში, ნი­კოლ ფა­ში­ნი­ა­ნი ევ­რო­საბ­ჭოს პრე­ზი­დენტს, შარლ მი­შელს შეხ­ვდა, სა­დაც მათ საფ­რან­გე­თი­სა და აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის პრე­ზი­დენ­ტებ­თან ოქ­ტომ­ბერ­ში პრა­ღა­ში გა­მარ­თუ­ლი ოთხმხრი­ვი შეხ­ვედ­რის შე­დე­გებ­ზე, პრა­ღის გან­ცხა­დე­ბით მიღ­წე­უ­ლი შე­თან­ხმე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბას და რე­გი­ონ­ში მშვი­დო­ბი­სა და სტა­ბი­ლუ­რო­ბის გან­მტკი­ცე­ბის­კენ მი­მარ­თუ­ლი ნა­ბი­ჯებ­ზე ისა­უბ­რეს.

სარეკლამო ადგილი - 26
685 x 250

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100