სარეკლამო ადგილი - 1
720 x 85

IFС-ის 90 მილიონი აშშ დოლარის ოდენობის სესხი ხელს შეუწყობს საქართველოს ბანკს გააფართოვოს ფინანსური მომსახურეობა და წაახალისოს ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში

Tbilisi, saqarTvelo, 3 ivnisi —saerTaSoriso safinanso korporacia (IFC), msoflio bankis jgufis wevri, saqarTvelos banks 90 milioni aSS dolaris grZelvadian sesxs gamouyofs. es investicia qveynis umsxviles banks saSualebas miscems gazardos finansebze xelmisawvdomoba, xeli Seuwyos saqarTvelos ekonomikis diversificirebas da qveynis ekonomikur zrdas.

IFC-is 10 wliani subordinirebuli sesxi, 90 milioni aSS dolaris odenobiT, saidanac 20 milioni samxreT-aRmosavleT evropisTvis Seqmnili evropuli fondidan (EFSE) iqna moziduli, miznad isaxavs xeli Seuwyos finansuri momsaxurebis gafarToebas saqarTveloSi, sadac es maCvenebeli sakmaod dabalia. dafinansebis Sedegad mosalodnelia mikro, mcire da saSualo biznesis dakreditebis zrda.

`moxaruli var, rom saqarTvelos bankma warmatebiT daasrula misi arsebobis manZilze erT-erTi yvelaze msxvili dafinansebis garigeba,” ganacxada saqarTvelos bankis generalurma direqtorma, irakli gilaurma. `xsenebuli subordinirebuli sesxi kidev ufro gaaumjobesebs mTlianad bankis kapitalizacias da xels Seuwyobs bankis Semdgom zrdas. minda madloba gadavuxado Cveni didi xnis partniors, IFC-is, mudmivi TanamSromlobisTvis.”

es dafinanseba saSualebas miscems saqarTvelos banks, romelic regionSi IFC-is didi xnis partnioria, da sakmaod bevr mikro, mcire da saSualo sawarmos uwevs sabanko momsaxurebas, moizidos kidev ufro meti klienti am sferodan. proeqti aseve daexmareba banks strategiuli miznis miRwevaSi, rac iTvaliswinebs qveyanaSi mewarmeobis ganviTarebis xelSewyobasa da sacalo sabanko momsaxurebis zrdas.

`es sesxi xels Seuwyobs saqarTvelos banks daafinansos kidev ufro meti mcire sawarmo saqarTveloSi. swored kerZo seqtori warmoadgens ekonomikuri ganviTarebis mamoZravebel Zalas, magram xSirad mas naklebad miuwvdeba xeli kapitalze, romelic mas gafarToebis saSualebas miscems,” ganacxada IFC-is regionulma menejerma samxreT kavkasiaSi ian van bilsenma. `es proeqti kidev erTi wingadadgmuli nabijia saqarTveloSi Cveni strategiis ganxorcielebis gzaze. am strategiis erTi nawili safinanso seqtoris mxardaWeris mizniT partniorebis resursebis mobilizebas iTvaliswinebs, rac finansebze xelmisawvdomobis amaRlebas da siRaribis donis Semcirebas Seuwyobs xels.”

saqarTvelo IFC-is wevri 1995 wels gaxda. mas Semdeg, IFC-is grZelvadianma investiciebma saqarTveloSi 665 milioni aSS dolari Seadgina sxvadasxva seqtoris 51 proeqtSi. am Tanxidan 272 milioni aSS dolari partniorebisgan iqna moziduli. garda amisa, IFC-m 292 milioni aSS dolaris Rirebulebis savaWro tranzaqciebs Seuwyo xeli savaWro dafinansebis programis farglebSi. IFC saqarTveloSi aseve axorcielebs sakonsultacio proeqtebs, romlebic kerZo seqtoris ganviTarebas isaxavs miznad.

IFC-is Sesaxeb

IFC, msoflio bankis jgufis wevri, ganviTarebaze orientirebuli yvelaze msxvili saerTaSoriso institutia, romelic eqskluziurad kerZo seqtoris ganviTarebas uwyobs xels. Cven vmuSaobT kerZo seqtorTan msoflios 100-ze met qveyanaSi da viyenebT Cvens kapitals, codnasa da gavlenas, raTa wvlili SevitanoT ukiduresi siRaribis daZlevaSi da keTildReobis amaRlebaSi. 2014 finansur wels, Cvenma investiciebma 22 miliard aSS dolarze meti Seadgina. Cvens mier gamoyofili finansuri resursi ganviTarebad qveynebSi cxovrebis donis gaumjobesebas da msoflioSi ganviTarebis yvelaze mwvave problemebis mogvarebas Seuwyobs xels. damatebiTi informaciis miReba SesaZlebelia veb-gverdze: www.ifc.org.

SemogvierTdiT:

www.facebook.com/IFCwbg

www.twitter.com/IFC_org

www.youtube.com/IFCvideocasts

www.ifc.org/SocialMediaIndex

„saqarTvelos bankis“ Sesaxeb

saqarTvelos banki qveynis wamyvani bankia, mTliani aqtivebis (sabazro wili 36.9%), mTliani sesxebis (sabazro wili 34.7%) da klientTa depozitebis (sabazro wili 32.5%) mixedviT (2015 wlis 31 martis mdgomareobiT, bankebis mier erovnuli bankisTvis miwodebuli finansuri informaciis safuZvelze; moicavs „privatbankis“ sabazro wilsac). saqarTvelos banki mis klientebs sTavazobs korporaciuli da sacalo sabanko, dagrovili qonebis marTvis, sabrokero, aseve sadazRvevo da jandacvis momsaxurebis farTo speqtrs. 2015 wlis 31 martis mdgomareobiT, saqarTvelos banki emsaxureboda daaxloebiT 1.5 milioni klientis angariSs, 219 serviscentris, 554 bankomatisa da 2,245 TviTmomsaxurebis terminalisgan Semdgari qselis, aseve distanciuri sabanko momsaxurebis platformisa da Tanamedrove satelefono centris meSveobiT. sruli informaciisTvis ixileT: www.bog.ge

samxreT-aRmosavleT evropisTvis Seqmnili evropuli fondis Sesaxeb damatebiTi informaciis miReba SesaZlebelia veb-gverdze: www.efse.lu

კომენტარი

სარეკლამო ადგილი - 101
100 x 100